Vzdělávání

Vytváření základních předpokladů pro pokračovaní ve vzdělávání.

Pracujeme s plánem výchovy a péče, který respektuje individuální potřeby dětí. Veškeré aktivity jsou přizpůsobeny vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí dané věkové skupiny – uplatňuje se integrovaný přístup. To znamená, že vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků. Realizace těchto integrovaných tematických bloků poskytuje dětem širokou škálu aktivit, při kterých dítě vnímá skutečnosti v přirozených souvislostech. Získá tak účinnější poznatky a dokáže tyto vědomosti lépe využít. Bloky se vztahují k určitým tématům, která jsou dětem blízká a srozumitelná. Slouží k všestrannému rozvoji dítěte jak po stránce:

  • Rozumové
  • Mravní
  • Tělesné
  • Hudební
  • Výtvarné
  • Pracovní